ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Terra Wolde. Wijzigingen of aanvullingen gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.   

 

Artikel 1        Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna: “de Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf;

Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten;

Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;

Mederecreanten: de mede op de overeenkomst aangegeven personen;

Ondernemer: Terra Wolde B.V.;

Overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer ten aanzien van het verblijf tegen een voorafgaand overeengekomen prijs en periode;

Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;

Vakantieverblijf: tent, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut en dergelijke.

 

Artikel 2        Inhoud van de Overeenkomst

2.1       De Ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de Recreant ter beschikking een Vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen prijs en de overeengekomen periode.

2.2       De Ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan de Overeenkomst wordt gesloten voorafgaand aan de Recreant te verstrekken. De Ondernemer zal eventuele wijzigingen hierin tijdig schriftelijk aan de Recreant bekend maken.

2.3       Indien door de wijzigingen de Overeenkomst significant wijzigt, heeft de Recreant het recht de Overeenkomst zonder kosten te annuleren. 

2.4       De Recreant heeft de verplichting de Overeenkomst en de bijbehorende Informatie na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor dat de Mederecreant(en) en/of Derde(n) die bij hem verblijven en/of die hem bezoeken de Overeenkomst en de bijbehorende Informatie naleven. 

 

Artikel 3        Duur van de Overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals bepaald in de Overeenkomst en loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging vereist is.

 

Artikel 4        Prijs en prijswijzigingen

4.1       De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, die door de Ondernemer zijn vastgesteld. 

4.2       Alle prijzen zijn in Euro’s. Prijzen zijn  inclusief BTW, toeristenbelasting, schoonmaakkosten, boekingskosten en (overige) heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

4.3       De Ondernemer behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigenwaarbij deze wijziging niet geldt voor reeds afgesloten Overeenkomsten, doch uitsluitend voor nieuw af te sluiten Overeenkomsten. 

 

Artikel 5        Betaling

5.1       De Recreant dient 50% van de overeengekomen prijs onmiddellijk bij de boekingsbevestiging aan de Ondernemer te voldoen. De overige 50% wordt door de Ondernemer op ongeveer twee (2) weken voor aanvang van het verblijf aan de Recreant gefactureerd.

5.2       De Recreant dient deze laatste 50% van de overeengekomen prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de dag van aankomst, aan de Ondernemer te voldoen. 

5.3       Indien de Ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de Recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de Ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

5.4       Indien de Recreant de Overeenkomst wenst te verlengen, zal de Recreant voor ingang van de verlenging de betaling aan de Ondernemer voldaan hebben.

5.5       Consumpties en optionele lunch/dinerkosten zijn niet inbegrepen in de tarieven van Ondernemer en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Deze kosten dienen door de Recreant aan de Ondernemer te worden betaald bij het uitchecken. 

 

Artikel 6        Aankomst en vertrek

6.1       Bij aankomst op het terrein vanaf 15.00 uur op de eerste dag van de Overeenkomst, dient de Recreant (alsmede de Mederecreant(en) en de Derde(n)) zich te melden  bij de receptie op het terrein. Deze verplichting geldt ook bij vertrek van het terrein, vóór 11.00 uur op de laatste dag van de Overeenkomst. Hier dienen dan de eventuele openstaande rekeningen ten aanzien van consumpties en/of lunch/dinerkosten te worden voldaan. 

6.2       Bij een latere aankomst heeft of een eerder vertrek dan in de Overeenkomst is overeengekomen, is de Recreant de volledige prijs voor de gehele afgesproken periode verschuldigd. 

 

Artikel 7        Annulering

7.1       Bij annulering van de Overeenkomst geldt het volgende:

       Annulering meer dan  6 weken voor de ingangsdatum: mogelijkheid tot omboeken tegen het tarief dat van toepassing is op de nieuwe datum;

       Annulering tussen 6  en 2 weken voor de ingangsdatum: omboeken niet meer mogelijkheid

       Annulering binnen 2 weken voor de ingangsdatum: Recreant is 100% van de overeengekomen prijs aan de Ondernemer verschuldigd.

7.2       Bij annulering of omboeken wordt de Recreant in ieder geval EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien door bemiddeling van de Recreant de plaats door een Derde wordt gereserveerd en betaald voor eenzelfde periode worden alleen de administratiekosten in rekening gebracht.

7.3       De aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs die Recreant op grond van artikel 5.1 van deze Voorwaarden aan de Ondernemer heeft voldaan, wordt in geen enkel geval gerestitueerd.

 

Artikel 8        Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming

8.1       De Ondernemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

a. de Recreant, Mederecreant(en) en/of Derde(n) de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de Ondernemer niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt voorgezet;

b. de Recreant ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de Ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;

8.2       Indien de Ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de Recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging.

8.3       Na opzegging dient de Recreant ervoor te zorgen dat het Vakantieverblijf is ontruimd en dient hij het terrein onmiddellijk verlaten, doch uiterlijk binnen 1 uur.

8.4       De Recreant heeft geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de Ondernemer op basis van bovenstaande gronden.

 

Artikel 9        Onderhoud en aanleg

9.1       De Ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de voorzieningen in een goede staat van onderhoud te onderhouden.

9.2       De Recreant is verplicht het Vakantieverblijf en de directe omgeving gedurende de looptijd van de Overeenkomst in dezelfde staat te houden als waarin de Recreant het heeft ontvangen. 

9.3       Het is de Recreant, Mederecreant(en) en/of Derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer.

 

Artikel 10      Aansprakelijkheid

10.1     De wettelijke aansprakelijkheid van de Ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van EUR 20.000,-  per gebeurtenis. De Ondernemer is hiervoor verzekerd. 

10.2     De Ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal, of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen. 

10.3     De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

10.4     De Recreant is jegens de Ondernemer aansprakelijk voor alle schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de Mederecreant(en) en/of Derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.

 

Artikel 11      Klachten

11.1     Klachten dienen ter plaatse te worden ingediend, teneinde de Ondernemer in de gelegenheid te stellen een en ander onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid te zijn afgehandeld, dan heeft de Recreant tot uiterlijk één (1) maand na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij de Ondernemer.

11.2     Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de Recreant.

 

Artikel 12      Slotbepalingen

12.1     Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst(en), is Nederlands recht van toepassing. 

12.2     Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst(en) zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.